Algemene voorwaarden van ADG Atlantis Advertising Design Graphics

• Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door ADG Atlantis Advertising Design Graphics (hierna genoemd ADG) gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ADG verrichtte handelingen, alsook alle andere rechtsbetrekkingen tussen ADG en een derde met wie zij heeft gecontracteerd, hierna ook genoemd “opdrachtgever”. De term “opdrachtgever” in deze voorwaarden verwijst ook naar de contractspartij van ADG ingeval ADG een (inkoop)opdracht verstrekt.

1.2   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt door ADG uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Door aanvaarding van deze voorwaarden terzake van een met ADG gesloten overeenkomst aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden ook terzake van vervolgopdrachten en andere toekomstige overeenkomsten met ADG, tenzij bij de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst c.q. opdracht door de opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk is verklaard dat hij deze voorwaarden terzake van die nieuwe overeenkomst c.q. opdracht niet aanvaardt. In dit laatste geval levert een dergelijke verklaring een grond op voor ADG om niet met opdrachtgever te contracteren, ongeacht wat tussen partijen tot de afgifte van die verklaring is geschiedt, zonder dat ADG terzake schadeplichtig is. De betreffende verklaring dient te zijn afgegeven alvorens een overeenkomst is getekend en/of een aanvang aan de uitvoering van de betreffende opdracht is gemaakt.

• Artikel 2: Offertes

2.1 Indien een offerte van ADG door een opdrachtgever is aanvaard komt een overeenkomst tussen partijen allen tot stand indien ADG niet alsnog binnen 8 dagen na de aanvaarding afziet van haar recht de opdracht uit te voeren, dan wel indien ADG de aanvaarding op haar beurt binnen de termijn van 8 dagen aanvaardt.

2.2 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.

2.3 De door ADG gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

• Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 ADG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt ADG zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. ADG hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ADG aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan ADG beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan ADG, behoudt ADG zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt ADG zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 ADG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ADG is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens.

3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ADG de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de daarvoor gemaakt kosten heeft betaald.

• Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij het tegendeel uit de aard van de opdracht voortvloeit.

4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ADG aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te presteren.

4.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen uiterlijk drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) per aangetekende aangetekend brief te worden opgezegd, bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.

• Artikel 5: Levertijd en levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk ia overeengekomen geldt en opgegeven termijn nimmer als een fatale termijn.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van goederen, documenten enz. voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ADG en/of voor rekening van ADG mocht geschieden.

5.3 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

• Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. ADG zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren

6.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële consequenties heeft zal ADG de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ADG daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

• Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

• Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 ADG behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

8.2 Alle door ADG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ADG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.

8.3 ADG behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

8.4 Ingeval van een model in de zin van de BVIE of het Europees modellenrecht komen partijen overeen dat ADG als ontwerper geldt en dat auteursrechten in het model aan ADG toekomen. Dit geldt indien ADG een model in opdracht ontwerpt dan wel een model door haar contractspartij laat ontwerpen.

• Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal ADG de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever binnen 14 dagen aan ADG dient te voldoen.

9.3 Opdrachtgever dient het opzeggen van lopende overeenkomsten schriftelijk en aangetekend aan ADG te melden.

• Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens ADG te voldoen, is ADG, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ADG tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan ADG verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.

10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 ADG kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtgever is verplicht ADG terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. ADG zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

• Artikel 11: Monsters, modellen, proeven en voorbeelden

11.1 Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

11.2 Alle monsters, modellen, proeven en voorbeelden die door ADG zijn vervaardigd blijven eigendom van ADG totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden heeft voldaan.

• Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan ADG.

12.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal ADG de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

• Artikel 13: Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel. De overige bepalingen gelden voor alle overeenkomsten.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis-en verblijfskosten.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ADG.

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis-en verblijfskosten.

13.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien ADG met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is ADG niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan, indien dit redelijk is op grond van de omstandigheden. Hiertoe kunnen behoren omstandigheden die kostprijsfactoren verhogen en ook omstandigheden die met zich meebrengen dat ADG niet langer kan worden gehouden aan de toepassing van een lager tarief dan voor haar gebruikelijk.

13.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.

• Artikel 14: Betalingscondities

14.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom.

14.2 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.

14.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).

14.4 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan ADG kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte daarvan.

14.5 ADG is steeds gerechtigd om betaling vooruit of om zekerheid te verlangen alvorens met werkzaamheden aan te vangen, alsook op elk moment gedurende de looptijd van een overeenkomst.

• Artikel 15: Achterstand in betaling

15.1 ADG heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens ADG niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ADG zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van ADG kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

• Artikel 16: Incassokosten/(buiten)gerechtelijke kosten

16.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op een bedrag van 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–, en zijn verschuldigd zodra ADG een buitengerechtelijke incassohandeling verricht, of zelf of via een ingeschakelde derde. Tot een dergelijke handeling behoort in elk geval elke aanmaning en sommatie volgend op een eerste door ADG verzonden sommatie tot betaling.

• Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 ADG is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden dan wel de door haar geleverde producten of diensten, tenzij zulks te wijten is aan haar opzet of grove schuld.

17.2 Indien ADG wel aansprakelijk is, komen partijen overeen dat de aansprakelijkheid beperkt wordt tot het bedrag van het honorarium-component van de door ADG in rekening gebrachte bedragen voor de betreffende werkzaamheden c.q. producten, met een maximum van de totaalwaarde van de opdracht over de periode van 6 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waaruit de schade is.

17.3 In elk geval is de aansprakelijkheid van ADG in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar terzake uitkeert.

17.4 ADG is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfsschade of gevolgschade.

17.5 ADG en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel en derden daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ADG geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.

• Artikel 18: Overmacht

18.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van ADG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door ADG niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.

18.2 Indien ADG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.

18.3. In geval van overmacht is ADG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

18.4. Onder overmacht om aan haar verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ADG kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ADG kan worden gevergd.

• Artikel 19: Geschillen

19.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

19.2 Op elke overeenkomst tussen ADG en een derde is Nederlands recht van toepassing.